ISO 14000

Miljöpolicy

Vårt företag har som målsättning att minska miljöbelastningen genom ett helhetsperspektiv på anläggningsarbeten, avseende materialanvändning, schaktning, transporter och deponering.

MAC FREEZE

MILJÖ POLICY

 

Vi vill prioritera förädling av schaktprodukter för återanvändning, minimera transporter och maximera återanvändning av byggmaterial samt i övrigt miljöanpassa verksamheten.
Vi vill framstå som, och vara goda föredömen för miljöarbete samt påverka våra beställare, entreprenörer och leverantörer.
I miljöfrågan instruerar vi även våra maskin och fordonsförare.

Vi
– Prioriterar återanvändning
– Väljer miljömärkta produkter
– Källsorterar avfall och restprodukter
– Minimerar transporter och deponering
– Hushåller med naturresurser, energi och vatten
– Prioriterar miljöarbetet på arbetsplatsen
– Ställer miljökrav på underentreprenörer och leverantörer
– Strävar ständigt efter förbättringar i vår miljösäkring (ISO 14000)

I miljöfrågan instruerar vi även våra maskin- och fordonsförare.